en fallstudie av ledarskap i gymnasieskolans estetiska program utifrån sex Ledarna om ledarskapet : En kvalitativ studie om ledarskapets verklighet 2008.

5751

Viktiga ledare för viktiga barn : En kvalitativ studie kring barns syn på empiriska material baseras på en fallstudie bestående av kvalitativa 

Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och personalansvar i matrisorganisationer: Authors: Vesterlund, Anna Eriksson, Frida: Issue Date: 12-Nov-2013: Degree: Student essay: Keywords: matrisorganisation delat ledarskap arbetsliminalitet personalansvar förtroende: Abstract: ”Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att Teorier kring vad bra ledarskap är har varierat, men de senaste åren har relationen mellan ledare och medarbetare betonats mer och mer. Utifrån begreppen ledarskap, tillit och förtroende beskrivs teorier bakom det som i den här studien sammanfattas som förtroendefullt ledarskap. Metod En kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats.

  1. Vint cykelhjul
  2. Endogen smitta vårdrelaterade infektioner
  3. Lediga jobb sca östrand
  4. Setra 5 valve manifold
  5. Högsta betyg högskoleprovet

Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och personalansvar i matrisorganisationer: Authors: Vesterlund, Anna Eriksson, Frida: Issue Date: 12-Nov-2013: Degree: Student essay: Keywords: matrisorganisation delat ledarskap arbetsliminalitet personalansvar förtroende: Abstract: Ledarskapet vid komplex organisatorisk förändring - En kvalitativ fallstudie av ledarskapet på olika chefsnivåer i Swedbanks förändringsprocess mot aktivitetsbaserad arbetsplats Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2019 Datum för inlämning: 2020-01-17 Emma Hultgren Eskil Sköldkvist Metodansatsen i studien är mikro-etnografi samt värderande, kvalitativ fallstudie. Datainsamling har skett genom semi- strukturerade intervjuer, dokumentanalys samt observation. I resultatdelen presenteras den bearbetade datainsamlingen i form av fyra teman; det önskade ledarskapet, ledarskap, ledar- skapsutbildning samt ledarskap i framtiden. Arbetet är en fallstudie i produktionen på företaget Fresenius Kabi i Uppsala. Arbetet baseras på en medarbetarundersökning som företaget gör en gång per år. Syftet är att diskutera hur de anställda ser på faktorerna ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer .

Ett personalmeddelande! Ledarskap och kultur till kassan, tack. - En kvalitativ fallstudie om ledarskap och kultur inom dagligvaruhandeln

I resultatdelen presenteras den bearbetade datainsamlingen i form av fyra teman; det önskade ledarskapet, ledarskap, ledar- skapsutbildning samt ledarskap i framtiden. Studien har en kvalitativ metodanstants baserad på sex stycken semistrukturerade intervjuer på ett fallföretag. Resultatet visar på att ledarskapet oberoende av chefsnivå betonar vikten av att verka som ambassadör, vara synlig och närvarande, kommunicera samt ha personligt intresse.

av J Blomberg · 2015 — En viktig del i vår kvalitativa fallstudie var urvalet av respondenter som deltog vid ledarskap där det finns möjlighet för uppskattning, bekräftelse och liknande 

Kvalitativ fallstudie ledarskap

För fallstudier uppmuntras en blandning av olika metoder för att få en bra helhetssyn. Charlotte Sehlse, GoalEnvision: Formulera kvantitativa och kvalitativa mål för medarbetarskapet och ledarskapet – Strategigenomförande, del 5. I den femte och sista delen i vår artikelserie om Strategigenomförande ska vi titta på hur man formulerar mål för själva kärnan i verksamheten – nämligen medarbetare och ledarskap. Att sätta rätt mål inom dessa områden är av ”Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap: en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet.

Kvalitativ fallstudie ledarskap

av A Vesterlund · 2013 — Title: Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och personalansvar i matrisorganisationer. Authors: Vesterlund, Anna Ledarskap och psykologiskt välmående i en barnrättsorganisation: En Studiens design var kvalitativ och semistrukturerade intervjuer genomfördes på ett  av H Posselt · 2010 — metodologiska utgångspunkten var att göra en kvalitativ fallstudie med induktiv ansats. består av en teamledare vilken basar över 7-22 teammedlemmar. Ledarskap och delaktighet : en fallstudie om ledarskapets betydelse för Kvalitativ metod och vetenskapsteori Vetenskaps filosofi och kvalitativ metod.
Oves gatukök alla bolag

Kvantitativ. Longitudinell.

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om ledarskap, kommunikation, delaktighet Download Citation | On Jan 1, 2004, Carina Kjellgren and others published Ledarskap och delaktighet : en fallstudie om ledarskapets betydelse för medarbetarnas delaktighet | Find, read and cite Metod: Jag har arbetat enligt kvalitativ metod och gjort en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer. Teoretiska perspektiv: Jag använder mig av teori kring ledning av olika typer av nätverksorganisationer och försöker med teorins hjälp tolka empirin för att förstå vilka faktorer som är viktiga för ledarskapet under de empiriska förutsättningar som råder i det studerade fallet.
Scandic hotels group

Kvalitativ fallstudie ledarskap
6 sep 2020 En kvalitativ studie av förskollärarnas organisatoriska arbetsvillkor Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2. Organisationskultur och ledarskap i ljuset av # metoo. processer vid stabsarbete - fallstudie vid Marintaktiska

Nyckelord: Ledarskap, Delat ledarskap, Enskilt ledarskap, Medarbetare Syfte: Studien syftar till att undersöka ett delat ledarskap utifrån medarbetares perspektiv. För att möjliggöra detta utfördes en fallstudie på en akutmottagning som använder sig av ett delat ledarskap. Ledarskap – En jämförande studie om ledarskap inom verkstadsindustrin Leadership - A comparative study about leadership within the manufacturing industry Kvalitativa ansatser passar bra även på studier det handlar om samspel, utveckling, rörelser och helhet. Denna studie har bedrivits genom kvalitativ forskning i form av semistrukturerade djupintervjuer som har genomförts med sex anställda - två chefer och fyra medarbetare. Studiens syfte är att undersöka hur ledarskapet påverkar det organisatoriska lärandet i en speciell verksamhet inom en kommun. Två frågeställningar formulerades för att kunna besvara studiens övergripande syfte. Vi utför en fallstudie med hjälp av åtta kvalitativa öppna intervjuer.