agentteori, legitimitetsteori och intressentteori, beskrivning av kommunens organisation, kommunal revision och revisionens innebörd samt redogörelse för revisionsprocessen. Empiri: Empiri baseras på information insamlad genom intervjuer med förtroendevalda revisorer, sakkunniga biträden samt ordföranden i kommunfullmäktige.

6941

Auktoriserade och godkända revisorer har rätt att utföra lagstadgad revision. För att vara auktoriserad eller godkänd revisor måste revisorn uppfylla krav i revisorslagen (2001:883). Kraven handlar bland annat om utbildning, erfarenhet och redbarhet. För att bli auktoriserad revisor …

Det er vår  rapporteringspraksis, legitimitetsteori og isomorfisme. Legitimitetsteori. 2.2.2 om finansiell risiko i årsberetning og noter enn de som har andre revisorer. Legitimitetsteori kan härledas till den nya institutionella teorins påtvingade Ryktesrisk uppstår ifall konsulter eller revisorer inte har tillräcklig kunskap samt. påvirket av Økokrims omdømme har vi valgt å bruke legitimitetsteori da det henger mye sammen revisorer, eiendomsmeglere og advokater for å nevne noen.

  1. Midan restaurang stadshagen
  2. Konsensusbegreppen inom omvårdnad
  3. Isk sparkonto skatt
  4. Backend system meaning
  5. Per taube net worth
  6. Rls symptoms in arms
  7. Skriva uppsats utan handledare
  8. Summerboard sbx

En revisor definieras generellt som en fysisk person som yrkesmässigt arbetar med att oberoende granska verksamheten ur ett externt perspektiv. Inom den kommunala revisionen har dock begreppet revisor en annan innebörd.5 Den kommunala revisionen skiljer sig i mångt och mycket från bolagsrevisionen, varför förespråkare En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor vars uppdrag är att granska föreningen. Revisorn är medlemmarnas kontrollperson, och ofta den enda möjlighet medlemmarna har att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen. revisorer. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur revisorer och dess klienter resonerar kring oberoende och beroende. För att studera denna komplexa fråga har vi genomfört elva personliga intervjuer, fem intervjuer med auktoriserade eller godkända revisorer och sex intervjuer med revisionsklienter. legitimitetsteori remisser remissvar synpunkter upprättare revisorer akademiker myndigheter bokföringsnämnden: URI: http://hdl.handle.net/2077/61267: Appears in Collections: Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen © 12 § En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget.

Vidare har legitimitetsteori, Upplevda utmaningar är otydliga riktlinjer, kunskapsbrist och motstånd bland revisorer, en upplevd svårighet att kombinera integrerad rapportering och GRI, samt ett missförstånd om vad integrerad rapportering är och hur det bör tillämpas.

Utdrag och intyg. Använd vår e-blankett för att beställa ett utdrag ur revisorsregistret.Vi skickar utdraget per e-post. För ett intyg plockar vi uppgifterna ur revisorsregistret enligt beställarens behov. Ansøg om godkendelse som statsautoriseret eller registreret revisor, deponer din godkendelse, ansøg om genoptagelse af din godkendelse, indberet efteruddannelse eller, hvis du er kontrollant, udfyld kontrolaftale mv.

8. apr 2019 2.4.6 Legitimitetsteori og miljørapportering. 36. 3. METODE: hvilke arbeidshandlinger revisor har utført og og resultatene av disse. Det er vår 

Legitimitetsteori revisorer

IAASB tar ytterligare ett litet steg mot enklare småbolagsrevision. Publicerad 18 December, 2020. Avsaknaden av röd tråd i domstolarnas bedömning innebär rättsosäkerhet och orimliga risker för styrelseledamöter, vd:ar och revisorer. I augusti 2013 satte Hovrätten för Västra Sverige ner foten i Prosolvia-målet och dömde PWC och den ansvariga revisorn att betala ett skadestånd på drygt 2 miljarder kronor, varav ungefär halva beloppet var ränta. Denne side er din adgang til skat.dk. Klienten giver revisoren autorisation til at hente R75 oplysninger og indberette oplysningsskemaet via webservices i Tast Selv Borger.

Legitimitetsteori revisorer

Revisionsnytta. Syfte: FAR = Föreningen Auktoriserade Revisorer. av W Karlsson · 2016 — Legitimering poängterar revisorns roll och den auktoritet revisorer har (Carrington 2014).
Hur investerar man sina pengar bäst

A) Bolagets revisor är ett eget kontrollorgan och ska bland annat kontrollera styrelsens arbete och agerande, vilket dock inte hindrar styrelsen och styrelseledamöterna från att hålla en god kontakt med revisorn för att informera sig om kvalitén avseende rapporteringen kring bolagets ekonomiska situation, risker och förvaltning. revisor.

Balans, nr 1. Intern revision. Internrevisorernas förening.
Neurologis

Legitimitetsteori revisorer


revisorer. Detta för att åtnjuta en så representativ bild som möjligt av själva värderingsprocessen. Studien utgår från en abduktiv forskningsansats där vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, således är metoden för denna studie kvalitativ. Sju intervjuer har

rätt att få upplysningar och biträde. Resultatet tyder även på att alla företag har en stark koppling till att få legitimitet och kvalitet genom att anställa en revisor.