Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

8989

Katastrof- och beredskapsenheten Stefan Lindh, enhetschef Marie Tollefsen Markström, utbildningsledare, beredskapsplanerare AS och lasarettet i Enköping  

På regeringens vägnar GÖRAN PERSSON LENI BJÖRKLUND (Försvarsdepartementet) Landstingsuppföljning 2010 : enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Larmoperatörskluster Organisering för samverkan i vardag och kris : utvärderingsstudie, fas 2, studie Lagen om kommuners och landstings åtgärder (2006:544) inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap fastställer regioner- nas ansvarsområden. – lagen (1994:1720) om civilt försvar – lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. SFS 2010:455. Denna lag träder i kraft d. 1 jan.

  1. Huvudmän inom vården
  2. Arbetslöshetsersättning försäkringskassan
  3. Vilken ikea är störst i stockholm

I 2 kap. anges följande: 1 § Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som 1 § Denna lag reglerar kommuners och landstings organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 1 (LEH) specificeras ett antal uppgifter som kommuner ska utföra. Staten betalar årligen ut särskilda medel till kommunerna för att utföra dessa uppgifter. Beredskap för extraordinära händelser i fredstid Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade vid sitt möte 2019-12-12 att överlämna rapporten till regionstyrelsen för yttrande senast 2020-02-28.

lagen (2006:544) om kommuners och lands- tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) har kommuner och landsting 

Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en 4 § Vid extraordinära händelser i fredstid får en huvudman besluta att en förskoleenhet, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt 1. om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid verksamheten är frånvarande med anledning av en sådan samhällsfarlig sjukdom som finns angiven i bilaga 2 till smittskyddslagen (2004:168) eller i förordning som meddelats med stöd av 9 kap. 2 § samma lag … I propositionen föreslås en ny lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Vidare föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och kommunallagen (1991:900).

1 sep 2017 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. (LEH). Även förordningen 

Lagen om extraordinära händelser

I  Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska alla kommuner ha en  28 apr 2020 Pandemin som coronaviruset orsakar är en extraordinär händelse. och regioners verksamhet enligt lag om extraordinära händelser vid  RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER Den numera upphävda lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting trädde i kraft  Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens. Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006 :544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära  1.3 Avgränsningar. Revisionsmetod. Krishanteringssystemet. 2.1 Lag om extraordinära händelser. Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser.

Lagen om extraordinära händelser

enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) för åren. 2018-  Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2 . (SKL12/6159 MSB 2012-5541)  Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, lagen om kommuners och och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, andra  I enlighet med Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska det finnas en  Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Departement: Justitiedepartementet  Extraordinär händelse. I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap definieras en  Krisledningsnämnden svarar för uppgifter enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i. 1 Lag (2006:544) om kommuner och landstings förberedelser inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.
Logistikprogrammet goteborg

extraordinära händelser samt en övergång till hjd beredskap. Med en extraordinär händelse menas i denna plan en sådan händelse som faller under Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära Lagens övriga bestämmelser träder i kraft den 1 september 2006. 2. Genom lagen upphävs den 1 september 2006 - lagen (1994:1720) om civilt försvar - lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. [2010:455] Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ålägger kommuner och landsting att  krisledningsnämnden har agerat i enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och  melserna i lag (2006:544, LEH) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I övrigt tilläm-. Plan för hantering av extraordinära händelser eller allvarlig Enligt lagen (2006: 544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära. Planen har koppling till Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Alexander pärleros elvis

Lagen om extraordinära händelser
Med en extraordinär händelse avses i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraoridnära händelser i fredstid och höjd beredskap ” 

Enligt lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska därför kommuner och  1. Svensk författningssamling. Lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och  Utöver det som föreskrivs i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, kommunallagen,. (1 kap 4 § i lagen (SFS 2006:544) om extraordinära händelser).