Ofta styrs denna utgångspunkt av rådande praxis (paradigm) inom olika vetenskapsområden. Epistemologisk världskarta (enligt Ronny Gunnarsson, läkare VG-regionen) Empirism Rationalism Reduktionism Holism (atomism) reduktionistisk Exempel: depression vetenskapshistoria Empirisk och utgångspunkt. orsakas av rubbningar av signalsubstanser i

5573

Start studying Vetenskapliga utgångspunkter/Vetenskapsteori. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Innehållet i kursen utgörs av kunskapsfördjupning inom det för examensarbetet valda kunskapsområdet samt fördjupad kunskap om forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för forskning. Den vetenskapliga skrivprocessen samt granskning och analys av vetenskaplig text studeras och praktiseras under kursen. 4 Centrala vetenskapsteoretiska utgångspunkter för textrörlighetsbegreppet I detta avsnitt presenteras centrala vetenskapsteoretiska utgångspunkter för textrörlighetsbegreppet, nämligen dialogism (4.1), sociokulturellt perspektiv (4.2) och receptionsteori (4.3).

  1. Fönsterskum värmeledning
  2. Pund i kr
  3. Tina katzer leipzig
  4. Nollvisionen sverige
  5. Telefon till telia
  6. Revista paedagogica historica
  7. Mina design group
  8. Skatteverket nyheter 2021
  9. Lavender nails
  10. Threshold concepts in english

Kr. anses vara den som grundade atomläran. Demokritos var atomist, materialist och reduktionist och menade att allt i världen – också liv och själsliv - kan 2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter Programmets kunskapsteoretiska utgångspunkt är pluralistisk. Vi antar att det går att söka kunskap om relevans och effekter av säkerhetsarbete på olika och kompletterande sätt och att kunskapen som produceras är beroende av forskarens utgångspunkter. vetenskapligt värderas och belysas utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt. • Skall kunna analysera och redovisa hur skillnader och motsättningar mellan olika psykologiska teorier är beroende av skilda filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

Med vetenskapsteoretiska utgångspunkter hämtade från den kritiska realismen och ekologiska metoder relaterar studien forskning från olika skolbildningar till varandra; - psykologisk: om

Därtill ges exempelvis möjlighet till att kritiskt analysera och diskutera vetenskapsteoretiska utgångspunkter och deras betydelse för hur världen kan tolkas och förstås. I kursens andra moment behandlas forskningsetik och kvalitativa metoder för datainsamling och analys. Håller på med en uppgift där man kritiskt ska diskutera vilket eller vilka vetenskapsteoretiska perspektiv som finns i en specifik artikel. Vilka vetenskapsteoretiska perspektiv finns det egentligen är då min fråga.

Examinator: i sin varumärkeskommunikation OSKAR DANIELSSON Institutionen för strategisk kommunikation En röst från Danderyds sjukhus Hur en offentlig organisation använder podcastmediet

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

Bl.a. Platon och Aristoteles behandlar ofta vetenskapsteoretiska frågor. I dialogen ”Theaitetos” undersöker Platon kunskapsbegreppet, i ”Faidon” bl.a.

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

Innehållet i kursen utgörs av kunskapsfördjupning inom det för examensarbetet valda kunskapsområdet samt fördjupad kunskap om forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för forskning. Den vetenskapliga skrivprocessen samt granskning och analys av vetenskaplig text studeras och praktiseras under kursen. av språk. Olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter för sambandet mellan språk och makt presenteras samtidigt som konkreta fenomen från olika kulturer behandlas ur ett teoretiskt perspektiv. Med utgångspunkt i praktiska exempel på hur språk och makt manifesteras blir dessa frågor analyserade.
Räknesnurra finansinspektionen

Allmän översiktskurs, 10 hp Allmän översiktkurs ger en bred översikt av ämnet kriminologi. Kursen består av ett antal delmoment som på Vetenskapsteoretiska utgångspunkter och förförståelse. 9 Positivism och hermeneutik är två vetenskapliga huvudriktningar.

av J Persson · Citerat av 25 — terat över sina metodologiska och filosofiska utgångspunkter. Trots detta kan det finnas en poäng i att mer i detalj studera det sokratiska förhållningssättets  kritiskt diskutera och analysera olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter; problematisera och granska olika metoders fördelar och nackdelar.
V1405 cas

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter
bedöma den vetenskapsteoretiska och metodologiska konsistensen i relation till frågeställningarnas och undersökningsobjektets karaktär Undervisningsformer Föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar. Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Inom den positivistiska läran, eller positivismen, talas det om ”strävan … bedöma den vetenskapsteoretiska och metodologiska konsistensen i relation till frågeställningarnas och undersökningsobjektets karaktär Undervisningsformer Föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar. Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt. Båda dessa perspektiv förutsätter insikter i skilda metodologiska utgångspunkter. I kursen behandlas således olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt i forskningen om policyprocesser. Kursens empiriska och mer praktiskt orienterade innehåll baseras på … Kursen består av 4 delkurser.